Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Цөлжилт судлал

  А.Хауленбек

  Доктор, Салбарын эрхлэгч

   

   • +976-99-160057
   • khaulenbek@yahoo.com
   • Цөлжилтийг сааруулах арга технологи боловсруулах
   • Арго ойжуулалт хөгжүүлэх зарчим, аргазүй
   • Говь цөлийн бүсийн баянбүрд болон тоорой, жигд зэрэг ховор ба ховордсон мод, сөөг ургамлын тархац, нөөц, тарьж ургуулах
   • Цөлжилт, газрын доройтлыг экосиситемийн иж бүрдлүүдийн хүрээнд судлах боломж, аргазүйн асуудлууд
   • Цөлжилтийн ойн экосистемд үзүүлж буй нөлөөлөл
   1. А. Хауленбек, Ж. Цогтбаатар, Ц. Ганчөдөр, Д. Оюунцэцэг, “Монгол орны Цөлжилттэй тэмцэх ойцуулалтын аргазүй” // Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн одоогийн нөхцөл байдал дах Төв Азийн экосистем. Олон улсын хурлын үйл ажиллагаа. 2-р боть хуудас 373-377. Тэрхчандмань ХХК. Улаанбаатар
   2. Н. Итгэлт, Д. Баясгалан, А. Хауленбек., 2015. “Тарималжуулалтын мониторинг судалгааны зарим үр дүн” // Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн одоогийн нөхцөл байдал дах Төв Азийн экосистем. Олон улсын хурлын үйл ажиллагаа. 1-р боть хуудас 122-126. Тэрхчандмань ХХК. Улаанбаатар
   3. Буянжаргал Б, Р.Ю.Абашеев, Хауленбек A., “Складчатокрылые осы (Hymenoptera, Vespidae) национального парка «Хогно-Тарна», Монголия. Особо охраняемые природные территории в сохранении природно –культурного наследия Забайкалья и Монголии”//Труды национального парка «Алханай». Вып.2. (2014). С.49-55.
   4. Ахмади Хауленбек., Progetti Ma-Pi Per La Lotta Alla Desertificazione In Mongolia’’, in 11° Convegno Dale Antiche Teorie Cinesi allo Sviluppo Sostenibile Pianesiano, Urbisaglia: La Pica, 2011, хуудас.11-15.
   5. А. Хауленбек, Н. Батхүү., “ Монгол орны цөлжилттэй тэмцэх боломж болон одоогийн нөхцөл байдал” Азийн бүс нутаг дах Ногоон хөгжил болон Ой, Ойжуулалт 2010, хуудас 14-28.
   6. А. Хауленбек, Н. Бамхүү., “Монгол орны цөлжилтийн байдал” Биотехнологи болон Цөлжилттэй тэмцэх талаархи хоёр талын хамтарсан 2 дах Симпозиум. 2010, х. 8.
   7. А. Хауленбек, Н. Мандах., “ Монгол орны өмнөд хэсгийн элсний нүүдлийг тогтворжуулах// “Олон улсын ойжуулалт” номны боть.12 (5). Х.211. XXIII IUFRO Дэлхийн Конгрессын хурал, 8 сарын 23-28, 2010. Сөүл,
   8. Н. Мандах, Д.Даш, А.Хауленбек., “Монгол орны цөлжилтийн байдал, тойм үнэлгээ: “Олон улсын 35 дах Симпозиум” ном., (Зүүн- Өмнөд Азийн орны байгалийн нөөц, тархалт, үзэсгэлэнт байдал), УБ, 2009, х.8-19.
   9. А. Хауленбек, Б. Ням-Осор, Н.Мандах., Монгол орны цөлжилтийн зурвастай тэмцэх., Цөлжилттэй тэмцэх Дэлхийн өдрийн 15 жилийн ойд зориулсан Олон улсын Симпозиумийн Үйл ажиллагаа. Зүүн Азийн орнуудын цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг статик нэвтрүүлэх болон цөлжилттэй тэмцэх нь. Солонгосын Их Сургууль, Сөүл, Солонгос 2009, х.47-50. www.kgpa.or.kr/boards/download/eng_reldoc/1583/1087
   10. А. Хауленбек, Н. Батхүү. “Цөлжилтийн байдал болон Монгол орны Цөлжилтийн зурвастай тэмцэх нь”., Цөлжилттэй тэмцэх 2011 UNCCD COP10 уулзалтын  бэлтгэлийн Олон улсын Симпозиумын Үйл ажиллагаа, 6 сарын 10, 2009. Чангвон хот, Changwon city, Kyoungsannam province,Солонгос улс. 2009, х. 15-18.
   11. Даш Д., Мандах Н., Хауленбек А. Предварительные результаты комплексной оценки процессов опустынивания Монголии. //в кн. Глобальные и региональные особенности трансформации экосистем Байкальского региона. 2008, С. 218-22
   12. Ахмади Хауленбек, Ан Ли Зэ. “Elaeagnus moorcroftii-н тоо толгойн духдах тархалт болон олон янз байдал” “Acta botanica sinica” Бээжин., “Шинжлэх ухааны хэвлэл” сэтгүүл, боть 26, ¹9, 2007, х.1724-1729.

    Н.Мандах

    Магистр, ЭША

     

     • Газрын төлөв байдлын үнэлгээ
     • Цөлжилтийн үнэлгээ мониторинг
     • Зайнаас тандан судалгаа
     • Нөлөөллийн үнэлгээ, аргачлал
     • Экосистемийн үйлчилгээ
    • Ном, нэгэн сэдэвт зохиол, товхимол, атлас

     1. Монгол орны Цөлжилтийн атласв Ж.Цогтбаатар, С.Хөдөлмөр ред., УБ., 2013, “Адмон” хэвлэлийн газар, 120 х.
     2. Д.Даш, Н.Мандах (2011) Газарзүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүх. УБ., Адмон, 614 х.
     3. Ж.Цогтбаатар, Д.Даш, А.Хауленбек, Я.Баасандорж, Л.Жанчивдоржь Н.Мандах нар (2008) Сүхбаатар аймгийн Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр.  УБ., Хөх Судар ХХК, 203 х.
     4. Н.Мандах, Ч. Нарангэрэл (2008) Хамтын оролцоотой үнэлгээ, мониторинг, УБ., 52х.
     5. Монгол орны геоэкологийн зарим асуудлууд. Н.Жадамбаа ред., УБ., 2006, 355 х.
     6. Д.Даш, Д. Баясгалан, Н.Мандах (2005) Рекреаци ба аялал жуулчлал, УБ., 193 х.
     7. Цөлжилт ба Замын үүдийн туршлага (хамтын), УБ., 2003, 48 х.
     8. Монгол орны Цөлжилтийн зураг, М1:2000000, УБ., 2008, (хамтын)

      

     Эрдэм шинжилгээний өгүүллэг, хэвлэгдсэн илтгэл, илтгэлийн хураангуй

     1. Ж.Цогтбаатар, Н.Мандах. ТХГН-ийн хэмжээнд экосистемийн үйлчилгээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд // “Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь “ сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ., 2013, х.209-216.
     2. Н.Мандах, Д.Даш, Т.Энэрэл. Цөлжилт, газрын доройтлын нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл, үр дагавар // “Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь “ сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ., 2013, х.177-185.
     3. Ж.Цогтбаатар, Н.Мандах, Д.Даш. Экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг үнэлэх аргазүйн асуудалд //”Экологи-2013” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ.,2013, х.135-140
     4. Н.Мандах, Д.Даш, Т.Энэрэл, Д.Баясгалан, Л.Нацагдорж .Хөхморьт сумын цөлжилтийн төлөв байдал // “Монгол орны геоэкологийн асуудал”, №9, УБ., 2012, х. 187-201.
     5. Д.Даш, Н.Мандах, С.Энх-Амгалан. Газарзүйн шинжлэх ухаан даяарчлалын шинэ эринд // “Монгол орны газарзүйн асуудал”, №8  . УБ., 2012, х52-61.
     6. Н.Мандах. Цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх аргазүйн асуудалд // “Монгол орны газарзүйн асуудал”, №8  . УБ., 2012, х.179-
     7. Н.Мандах, Д.Даш, Ч.Лхагвасүрэн, Ч.Аюурзана. Цөлжилт, газрын доройтлыг ард иргэдийн оролцоотой үнэлэх асуудалд // “Өндөр уулын бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт“ сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, Ховд хот, 2012, х.87-90
     8. Н.Мандах. Ховд аймгийн Чандмань сумын нутагт цөлжилтийн төлөв байдлыг зайнаас тандах аргаар үнэлсэн судалгааны үр дүнгээс // “Өндөр уулын бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт“ сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, Ховд хот, 2012, х.99-104.
     9. Ч.Лхагвасүрэн, Н.Мандах, Л.Гүнбилэг. Буянт сумын хөрсөн бүрхэвчийн төлөв байдлын үнэлгээ, ашиглалт // Байгаль шинжлэл, технологийн сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №5 (17), Ховд хот, 2012, х.205-212.
     10. Ч.Лхагвасүрэн, Ч.Авурзана, Н.Мандах Ховд аймгийн Буянт сумын уур амьсгалын өөрчлөлт, өнөөгийн байдал // Байгаль шинжлэл, технологийн сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №5 (17), Ховд хот, 2012, х.213-217.
     11. Д.Даш, Ч.Лхагвасүрэн, Л.Гүнбилэг, Н.Мандах. Алтайн бүс нутгийн экологийн зарим асуудал // “Алтайн экобүс нутгийн  ургамлын аймаг ба экологийн зарим асуудлууд” сэдэвт  олон улсын эрдэмтэн судлаачдын бүтээл, Тусгай дугаар, №1,   Ховд хот, 2011, х.94-106
     12. Н.Мандах. Орон нутгийн төвшинд цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх, зураглах аргазүйн асуудалд // Монгол орны геоэкологийн асуудал, Тусгай дугаар, УБ., 2011, х.141-155
     13. Mandakh, D.Dash, A.Khaulenbek. Desertification in Mongolia: an overview. // The Thirty-5th international Symposium, North-East Asia-Resources, Distribution, Sightseeing, Supported Korea-Mongolia Economic and Business institute, 24 July, 2009, UB, p.8-19.
     14. Н.Л.Добрецов, А.К.Тулохонов, Д.Даш, Н.Мандах, А.Л.Волошин. Исследования современных процессов опустынивания трансграничного бассейна р. Селенга // В кн: Байкальская Азия, экономика, экология, устойчивое развитие, Улан-Уде, 2009, с.73-77.
     15. Д.Даш, Н.Мандах, А.Хауленбек. Предварительные результаты комплексной оценки процессов опустынивания Монголии и мероприятия по их предотвращению. В кн: “Глобальные и региональные особенности трансформации экосистем Байкальского региона”, УБ, 2008, с.210-215
     16. Н.Мандах, Д.Даш. Аймгуудын цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр боловсруулах аргазүйн асуудалд, “Монгол орны геоэкологийн асуудал”, №7, УБ., 2008, х.220-227.
     17. Д.Даш, Н.Мандах. Газрын нөөц, газар ашиглалтын төлөв байдлыг үнэлэх, мэдээлэх шалгуур үзүүлэлтүүд //“Монгол орны геоэкологийн асуудал”, №7, УБ., 2008, х.68-75.
     18. Mandakh, D.Dash, A.Khaulenbek. Present status of desertification in Mongolia, // Geoecological issues in Mongolia,UB, 2007, p.63-74
     19. Н.Мандах, Д.Даш. К вопросу отображения общего процесса опустынивания на картах // В кн: Геоинформационное картографирование для сбалансированного территориального развития. Материалы VIII научной конференции по тематической картографии, Иркутск, 21-23 ноября 2006г., Том 2, с.179-185.
     20. Dash, N.Sarantuya, N.Mandakh. Desertification process in Mongolia. Third conference Environmental change in Central Asia, Extended absracts, May 23-27, 2005
     21. Д.Даш, Н.Сарантуяа, Н.Мандах. Некоторые аспекты развития туризма в Монголии // В кн: “Устойчивое развитие туризма: направления, тенденции, технологии”, г.Улан-Удэ, 2005, с.60-68. Материалы I международной научно-практической конференции, 25-27 мая 2005г.
     22. Dong Kyun Park, Tsogtbaatar J., Mandakh N., Forest and forest policy, and combating desertification efforts in Mongolia // In proceedings of the International cooperation for rural development in Asia and Pacific region. 2007, pp.189-212
     23. Mandakh. Wind driven sand movement in the southern parts of Mongolia. // Mongolian Geoscientists. Ulaanbaatar. 2005. pp. 54-58
     24. Н.Мандах. Шороон шуурганы физикийг судалсан дүнгээс // Хүрэл тогоотын семинар (Газарзүй-геологийн салбар) УБ., 2004. Х. 50-57.
     25. Н.Мандах. Төв суурин газрын цөлжилт: судалгаа, загварчлал // Монгол орны геоэкологийн асуудал, № УБ., 2004. Х. 88-100.
     26. А.Хауленбек, Х.Жалбаа, Н.Мандах. Элсний нүүлт хөдөлгөөнийг сааруулах механик хамгаалалт байгуулж туршсан судалгааны явцын үр дүн // Монгол орны геоэкологийн асуудал, № УБ., 2004. Х.100-107.
     27. А.Хауланбек, Н.Мандах. Төв суурин газрын элсжилт, хамгаалах арга зам // Монгол орны ойг ашиглах, нөхөн сэргээх асуудлууд. УБ., 2004. Х. 160-170
     28. Conservation and rehabilitation of oasis in Gobi desert region (co-author A.Khaulenbek)// Mongolian Geoscientists. No 19. Apr.1, 2003. pp.20-21
     29. Х.Жалбаа, А.Хауленбек, Н.Мандах, Ч.Нарангэрэл. Нүүдэг элсийг зогсоох хашлагын үр нөлөөлөлийг судлах туршлагын аргазүйн зарим асуудалд // Монгол орны геоэкологийн асуудал . УБ, 2003. Х. 206-214
     30. Н.Мандах. Говь, хээрийн бүсийн төв, суурин газрын цөлжилт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс // Монгол орны геоэкологийн асуудал . УБ, 2003. Х. 182-190
     31. А.Хауленбек,Н.Мандах. Хамгаалалтын ногоон бүс байгуулах туршилт судалгааны ажлын зарим үр дүнгээс // ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №1/52. УБ., 2003. Х.49-55
     32. Н.Мандах. Монгол орны нөхцөлд хөрс хамгаалах ойн зурвасны ач холбогдол // Цагаан ном (Монгол орны байгаль орчны төлөв байдал) УБ, 2002, Х. 151-154
     33. Х.Жалбаа, А.Хауленбек, Н.Мандах. // Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын элсний нүүлт, элсжилтийн судалгааны явцаас Геоэкологийн хүрээлэнгийн бүтээл, №2, УБ., 2001, Х. 182-192.

      Н.Итгэлт

      Магистр, ЭШДэдА

       

       • Цөлжилтөнд нөлөөлөх ургамлын хүчин зүйлийн үнэлгээ
       • Ургамлан нөмрөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх
       1. Н. Итгэлт., Д. Баясгалан., А. Хауленбек Ургамалжилтын мониторингийн судалгааны үр дүн //Орчин үеийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил дэх төв азийн экосистем. УБ. Тэрхчандмани хэвлэл. Дугаар 1. Х. 122-126.
       2. Баясгалан Д., Итгэлт Н., 2014. “Хөгнө-Тарнын байгалийн цогцолборт газрын ургамалжилтын зураглал” //Академич Ц. Даваажамцын нэрэмжит Монгол орны ургамалжил-2014  эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. Бэмби сан хэвлэл, 108-116 х
       3. Гүррагчаа Т., Итгэлт Н., “Газар ашиглалтын зарим хэлбэрээс үүдсэн бэлчээрийн талбайн доройтлын судалгааны үр дүнгээс” //Хүрэлтогоот эрдэм шинжилгээний бага хурлын Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбар. УБ. Тод бичиг хэвлэл. 112-118 х
       4. Итгэлт Н., Баясгалан Д., Хауленбек., 2014. “Элсэн хучааст газрын ургамлан нөмрөг хашиж хамгаалсаны дараа нөхөн сэргэх онцлог” // МОГЭХ-ийн бүтээл, №10, 2014, Х.143-152.
       5. Итгэлт Н., Цагаанцоож Н. “Хуурай хээрийн бүс нутагт тархсан шавьжийн судалгааны дүнгээс” // МОГЭХ-ийн бүтээл, № 9, 2012, Х.167-179.
       6. Хауленбек А., Итгэлт Н., Ганчөдөр Ц., “Эрчим хүчний бус нүүрсийг цөлжилтийг сааруулахад ашиглах туршилт судалгааны үр дүнгээс” // МОГЭХ-ийн бүтээл, № 9, 2012, Х.374-392.
       7. Итгэлт Н., Хауленбек., “Булган аймгийн Баяннуур сумын ургамлан нөмрөгийн доройтол” // Хүрэл тогоотын семинар-2011. Тод бичиг хэвлэлийн газар. УБ. 2011. Х. 44-54.
       8. Хауленбек, А., Итгэлт, Н., Батаа, Д., Ганчөдөр, Ц. “Зарим төв суурин газрын  салхины хамгаалалтын ойн зурвас, түүний орчмын ургамлан нөмрөгийн төлөв байдал”  МОГЭА бүтээл №7, 2008, Х.212-220.

        Т.Энэрэл

        Магистр, ЭШДэдА

         

         • Цөлжилт, газрын доройтлын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
         • Ард иргэдийн оролцоотой цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх
         1. Н.Мандах, Д.Даш, Т.Энэрэл, Д.Баясгалан, Л.Нацагдорж. Хөхморьт сумын цөлжилтийн төлөв байдал // “Монгол орны геоэкологийн асуудал”, №9, УБ., 2012, х. 187-201.
         2. Н.Мандах, Д.Даш, Т.Энэрэл. Цөлжилт, газрын доройтлын нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл, үр дагавар // “Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь “ сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ., 2013, х.177-185.
         3. Т.Энэрэл., “Нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дазиметрийн аргаар зураглах нь” // “Хүрэл тогоот-2013” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл , УБ., 2013, х.117
         4. Т.Энэрэл., А.Хауленбек “Цөлжилт, газрын доройтолд нөлөөлөх нийгэм эдийн засгийн зарим үзүүлэлт түүнд гарсан өөрчлөлт” //”“Монгол орны геоэкологийн асуудал”, №10, УБ., 2014, х.95-100.
         5. Т.Энэрэл., О.Онон “Тариалангийн бүс нутаг дахь бэлчээр ашиглалт, усжуулалтын өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудлууд” // “Хүрэл тогоот-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл , УБ., 2014, х.110

          Э.Дашням

          Бакалавр, ЭШДадА

           

           • Цөлжилтийг сааруулах арга технологи
           • Мод, сөөг тарьж ургуулах

           ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.