Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Хөрс судлал

  О.Батхишиг

  Доктор, Эрдэм Шинжилгээний Ахлах Ажилтан, Салбарын эрхлэгч

   

   • Хөрс-геохими
   • Хөрсний ангилал, зураглал
   • Хөрсний чанарын үнэлгээ,
   • Хөрсний эвдрэл
   1. Batkhishig O, & Lehmkuhl F., “Degradation und Desertification in der Mongolei” Petermanns Geographische Miiteilungen, 147, 2003/5, p. 48-49,
   2. Batkhishig, O. Soils of the Lake Hovsgol area and its Watershed. Chapter 7. In the “The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsgol (Mongolia)”.  Edited by CE.Goulden, T.Sitnikova, J.Gelhaus, B. Boldgiv., 2006 Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.     pp.93-113
   3. Batkhishig, O. Human Impact and Land Degradation in Mongolia. Chapter 12. In The volume “Dry land Esat Asia: Land Dynamics Amid Social and Climate Change”. Editors: Jiquan Chen, Shiquang Wan, Geoffrey Henebry, Jiaquo Qi, Garic Gutman, Ge Sun, Martin Kappas.  Ecosystem Science and application. The Higher Education Press., 2013.  pp 265-282
   4. Ochirbat Batkhishig  and Qinxue Wang (2014). Impact of Overgrazing on Semiarid  Ecosystem Soil Properties: A Case Study of the Eastern  Hovsgol Lake Area, Mongolia. Journal of Ecosystem & Ecography 4:140,  doi: 10.4172/2157-7625.1000140
   5. Priess J.A, C. Schweitzer, O. Batkhishig, T. Koschitzki, D. Wurbs. (2015). Impacts of agricultural land-use dynamics on erosion risks and options for land and water management in Northern Mongolia. Environmental Earth Sciences. enge-d-13-00850R2.  Volume 73, Issue 2, pp 697-708
   6. О. Батхишиг  “Хөрсний бохирдлын үнэлгээ”. Судалгааны арга зүй аргачлал. Улаанбаатар 2011. х.33
   7. О.Батхишиг, Я Баасандорж, Р.Болор., “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хялбаршуулсан лавлах” БОНХЯ, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төсөл, Газарзүйн хүрээлэн ШУА. УБ 2012. хдс 60.
   8. Тэрэлж голын сав газар, геосистем. Эрхэлсэн: О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, Д.Доржготов, Б.Нямдаваа. Газарзүйн хүрээлэн. ШУА. “Бэмбисан”. Улаанбаатар 2015. хдс 178.,
   9. О.Батхишиг, Д.Даш “Хэнтийн уулсын төв хэсгийн тайгын хөрс” ШУА. Геоэкологийн хүрээлэн. Эрдэм шинжилгээний бүтээл. №2,  УБ 2001,  х. 271-279,
   10. О.Батхишиг.  “Шаргын хотгорын хөрсний давсжилт”  МОГЗА, 2002, № 1, Улаанбаатар,  х. 14-23,
   11. О.Батхишиг, Х.Цоохүү, Б.Цэндээ. Сартагтайн сувгийн судалгаа. Монгол Алтай судлалын хүрээлэнгийн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн сэтгүүл „Алтай судлал“ Улаанбаатар 2005, хдс 22-30.
   12. О.Батхишиг. Монгол орны ус-намгархаг газрын хөрс, экологийн өөрчлөлт. Байгаль орчин сэтгүүлд  УБ 2008.
   13. O.Batkhishig, B.Burmaa, N.Nyamsambuu, Nyamdavaa B., Davaadorj D., & Enkhbat N. The soil erosion of Mongolia using fallout radionuclide methods. Natural Resources and Sustainable Development in Surrounding Regions of the Mongolian Plateau. 6th International Conference. August 26-27, 2010., Ulaanbaatar, Mongolia pp.1-4.,
   14. О.Батхишиг. “Говийн хөрсний шинж чанар” МУИС, Газарзүй Геологийн сургууль. “Газарзүйн асуудлууд”, 2011 №353(11), хдс 197-208.
   15. Монгол орны хөрсний зураг (олон улсын ангиллар FAO-WRB). Масштаб 1 : 5 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА.  УБ 2009. Зураг 109, хдс.,124-125.
   16. Хөрсний ялзмагжилт. Масштаб 1 : 10 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА.УБ 2009. Зураг 107, хдс.,123.
   17. Хөрсний урвалын орчин. Масштаб 1 : 10 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА. УБ 2009. Зураг 108, хдс.,123.
   18. Хөрсний чулуурхаг шинж. Масштаб 1 : 10 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА.УБ 2009. Зураг 113, хдс.,127.

    Н.Нямсамбуу

    Доктор, ЭША

     

     • Хөрсний эвдрэл
     • Хөрсний бохирдол
     • Хөрсний ангилал, хөрсний чанарын үнэлгээ
     • Байгаль орчны үнэлгээ
     1. Н.Нямсамбуу (2004). Салхины нөлөөгөөр тариалангийн хөрс доройтох үйл явц, түүний үр дагавар. Газарзүйн ухаанаар боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл.
     2. Д.Аваадорж, Н.Нямсамбуу, Я.Баасандорж (2000). Монгол орны тариалангийн хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ. /State and Dynamics of Geosciences and Human Geography of Mongolia/ Berlin. Хдс 194-197.
     3. О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу (2006). Улаанбаатар хотын зүүн хэсгийн хөрсний бохирдол. “Environmental Changes and Earth Surface Processes in Semi-arid and Temperate Areas”. UB Mongolia,   хдс 10-12

      Х.Золжаргал

      Доктор, Эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан

       

       • Хөрсний үржил шим
       • Хөрсний давсжилт
       • Хөрсний максимал гигроскоп чийг
       • Хөрсний идэвхтэй нүүрстөрөгч
       • Хөрсний чанар
       1. Li a, A. Chappell b, B. Nyamdavaa a, H. Yu a, D. Davaasuren a, K. Zoljargala.(2015).Cost-effective sampling of 137Cs-derived net soil redistribution: part 1-estimating the spatial mean across scales of variation. Journal of Environmental Radioactivity 141, 97-105.
       2.  Ё. Ли, Д. Даваадорж, О. Батхишиг, Б. Нямдаваа,  Х.Золжаргал. (2013). “Хөрс усаар элэгдэх эвдрэлийн судалгаанд цацраг идэвхит изотопийн арга ашиглах нь”. Монгол орны газарзүйн асуудал. МОГЗА, №9.хдс.66-74.
       3. Х.Золжаргал. (2008). “Багануур дүүргийн хөрсний бохирдол”. ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл.
       4. Х.Золжаргал. (2008). “Монгол болон Хятадын хил орчмын хөрсний судалгаа”. Газарзүйн асуудлууд. МУИС, 292:45-50.
       5. Х.Золжаргал, П.Нямбаяр. (2015). “Усны химийн найрлага, чанар”. Тэрэлж голын сав газар, геосистем, 7,63-69.

        Б.Нямдаваа

        Доктор, Эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан

         

         • Хөрсний зураглал
         • Хөрсний эвдрэл
         • Байгаль орчны үнэлгээ
         • Газарзүйн мэдээллийн систем
         • Тандан судлал  
         1. Li a, A. Chappell b, B. Nyamdavaa a, H. Yu a, D. Davaasuren a, K. Zoljargala.(2015).Cost-effective sampling of 137Cs-derived net soil redistribution: part 1-estimating the spatial mean across scales of variation. Journal of Environmental Radioactivity 141, 97-105.
         2.  Ё. Ли, Д. Даваадорж, О. Батхишиг, Б. Нямдаваа,  Х.Золжаргал. (2013). “Хөрс усаар элэгдэх эвдрэлийн судалгаанд цацраг идэвхит изотопийн арга ашиглах нь”. Монгол орны газарзүйн асуудал. МОГЗА, №9.хдс.66-74.
         3. Li, Y., Zhang, Y.Z., Yu, H.Q., Nyamdavaa, B., Zhang, Z.D., 2012. Quantifying Agricultural Land Degradation Processes Related to Soil Carbon and Nitrogen Redistribution in Western China by Using FRN and δ13C Techniques. International Symposium on Managing Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation. FAO/IAEA. Vienna, Austria, 23-27 July 2012,  (D1-CN-191).
         4. Zhang, Y. Z., Li, Y., Yu, H.Q., Nyamdavaa, B., Liu, G.Q., 2012. Use of fallout radionuclides (FRNs) to test effectiveness of FAO-LADA approach in assessing soil erosion-induced land degradation in Chinese Loess Plateau. International Symposium on Managing Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation. FAO/IAEA. Vienna, Austria, 23-27 July 2012,  (D1-CN-191).
         5. Тэрэлж голын сав газар, геосистем. Эрхэлсэн: О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, Д.Доржготов, Б.Нямдаваа. Газарзүйн хүрээлэн. ШУА. “Бэмбисан”. Улаанбаатар 2015. хдс 178.,
         6. Б.Нямдаваа,О.Батхишиг, Wang Qinxue. (2015). “Гадаргын усны горим”. Тэрэлж голын сав газар, геосистем, 6,51-62.
         7. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг. Масштаб 1 : 5 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА.  УБ 2009. Зураг 137, хдс.,156-157.
         8. Хөрсний урвалын орчин. Масштаб 1 : 10 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА. УБ 2009. Зураг 108, хдс.,123.
         9. Хөрсний чулуурхаг шинж. Масштаб 1 : 10 000 000. “Монгол улсын үндэсний атлас”. Газарзүйн хүрээлэн ШУА.УБ 2009. Зураг 113, хдс.,127.

          Ц.Болормаа

          Магистр, ЭШДэдА

           

           • Ойн хөрс
           • Хөрсний бохирдол
           • Хөрсний химийн анализ
           1. Ц.Болормаа, Д.Ихбаяр “Ой модны өсөлт, органик хуримтлал” Тэрэлж голын сав газар, геосистем ном, УБ 2015. ху 91-96
           2. Г.Бямбаа, Ц.Болормаа, О.Батхишиг “Хөрсний чийгийн динамик” Тэрэлж голын сав газар, геосистем ном, УБ 2015. ху 119-124
           3. Ц.Болормаа, М.Золзаяа “Улаанбаатар хотын хөрсний нянгийн бохирдол” ШУА, Газарзүйн хүрээлэнгийн бүтээл МОГЗА №8.2012. ху 30-35
           4. О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, Г.Бямбаа, Ц.Болормаа, Д.Ихбаяр “Буянт голын ай савын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж чанар” ШУА, Газарзүйн хүрээлэнгийн бүтээл МОГЗА №8.2012. ху 19-29
           5. O, Nyamsambuu.N., Bolormaa.Ts., Byambaa.G., Ikhbayar.D.,case of Buyant river basin The 9th International conference on Environment and Sustainable Development in the Mongolian Plateau and Surrounding Regions. pp.  Ulan-Ude, Russia 2013. 
           6. B, Byambaa.G, Bolormaa.TS “Using snow chemical method for cold season air pollution assessment of Darkhan city area, Mongolia” The 9th Present Earth Surface Processes and Long-term Environmental Changes in East Asia, poster presentation, October 8-13, 2012, Kobe, Japan
           7. Bolormaa.Ts., “Characteristics of soil cover around Terelj-Davaat” The 7th Korea-Mongolia Joint Seminar on Environmental Changes of North East Asia., The Korean Journal of Quaternary Research Volume 22 Number 2 (Series No.31) pp.38

            Б.Энхбаяр

            Бакалавр, ЭШДадА

             

             • Хөрсний зураглал
             • Хөрсний ангилал
             • Хөрсний нэвчилтийн горим
             • Хүрээлэн буй орчны мониторинг
             • Байгаль орчны үнэлгээ
             1. Б.Энхбаяр, Г.Бямбаа, Ц.Болормаа “Тариалангийн хөрсний эвдрэл ба шим тэжээлийн доройтлын судалгаа” (Увс аймгийн баруунтуруун сумын жишээн дээр) Газарзүй-Геологийн салбарын залуу эрдэмтэн, багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал Хүрэл тогоот. УБ 2009. хдс 91-98
             2. Ц.Болормаа, Г.Бямбаа, Б.Энхбаяр “Улаанбаатар хотын агаарын чанарын судалгаа” (Агаарын тоосжилт болон цасны судалгааны үр дүнгээс). Монгол орны Газарзүйн асуудал. УБ 2011. хдс 29-32
             3. О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, Ц.Болормаа, Б.Энхбаяр, Д.Ихбаяр, Ө.Ганзориг, Г.Бямбаа, М.Золзаяа, П.Оюунбат, Г.Элбэгзаяа. (2012). “Улаанбаатар хотын хөрс, тоос, голын хурдасны бохирдол”. “Байгальд халгүй технологи дамжуулалт” сэдэвт семинарын эмхэтгэл.  БОАЖЯ, ШУА, хдс 79-87.
             4. Б.Энхбаяр, Ө.Ганзориг. (2015). “Тэрэлж голын сав газрын бүрхэвч, өөрчлөлт”. Тэрэлж голын Геосистем, хдс 1-8.

              Ө.Ганзориг

              Магистр, ЭШДэдА

               

               • Хөрсний бохирдол
               • Хөрсний чийгийн горим
               • Хүлэрлэг хөрс, эртний газарзүй
               • Байгаль орчны үнэлгээ
               1. Fukumotoa, Kaoru Kashimaa, Alexander Orkhonselengeb, Ulgiichimeg Ganzorigb. (2011). “Holocene environmental changes in northern Mongolia inferred from diatom and pollen records of peat sediment”, Kyushu University, Elsevier journal.
               2. Fukumotoa, Kaoru Kashimaa, Ulgiichimeg Ganzorigb. (2014). “The Holocene environmental changes in boreal fen peatland of northern Mongolia reconstructed from diatom assemblages. Quaternary international., 348, 66-81.
               3. О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, Ц.Болормаа, Б.Энхбаяр, Д.Ихбаяр, Ө.Ганзориг, Г.Бямбаа, М.Золзаяа, П.Оюунбат, Г.Элбэгзаяа. (2012). “Улаанбаатар хотын хөрс, тоос, голын хурдасны бохирдол”. “Байгальд халгүй технологи дамжуулалт” сэдэвт семинарын эмхэтгэл.  БОАЖЯ, ШУА, хдс 79-87.
               4. Ө.Ганзориг, О.Батхишиг. (2012). “Хар ус нуур өмнөд хэсэгт байрлах Цагаан голын арлуудын хөрсний судалгааны дүнгээс”. ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн бүтээл МОГЗА. ¹ 8, х 46-51.
               5. U.Ganzorig. (2014). “Dust storm sources of Mongolia, soil character and formation” East Asian environmental problems, 5-6.
               6. Ө.Ганзориг, Н. Нямсамбуу, Б.Энхбаяр. (2015). “Тэрэлж голын савын газар ашиглалт”. Тэрэлж голын Геосистем, 19,1.

                П.Оюунбат

                Магистр, ЭШДэдА

                 

                 • Хөрсний бохирдол
                 • Хөрсний эвдрэл
                 • Хөрсний зураглал
                 • Хөрсний ангилал
                 • Байгаль орчны үнэлгээ
                 1. П.Оюунбат. Д.Одонтунгалаг (2015).  “Тэрэлж голын сав газрын уур амьсгал”. “Тэрэлж голын геосистем” ном: 43-51.
                 2. П.Оюунбат. (2014). “Улаанбаатар хотын эвдрэлд өртсөн хөрсний чийгийн горим”. “Байгаль орчин амьдрал” сэтгүүл: 25-30.
                 3. П.Оюунбат. (2014). “Монгол орны хөрсний доройтол” БОНХЯ-аас зохион байгуулсан “Газрын доройтол, цөлжилтийн асуудал -2014”  бага хурлын эмхэтгэл.
                 4. П.Оюунбат. (2013). “Улаанбаатар хотын эвдрэлд өртсөн хөрсийг нөхөн сэргээх аргазүй”. “Хүрэл тогоот-2013”  эрдэм шинилгээний бага хурлын эмхэтгэл: 23-28.
                 5. П.Оюунбат. (2013). “Улаанбаатар хотын эвдрэлд өртсөн хөрсийг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны анхдагч дүнгээс”. “Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал”  онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл: 40-52. НБОНХГ, ШУА
                 6. О.Батхишиг, П.Оюунбат, Ц.Болормаа, (2013). “Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол” БОНХЯ, ЭМЯ хамтран зохион байгуулсан “Хүрээлэн буй орчны асуудал-2014”  бага хурлын эмхэтгэл:  18-22.
                 7. П.Оюунбат. (2013). “Ганга нуур орчмын хөрсний эвдрэл экологийн асуудал”. “МОГЗА” сэтгүүл: 43-51.
                 8. П.Оюунбат, Д.Ихбаяр, О.Батхишиг, (2012). “Улаанбаатар хотын агаарын тоосны хүнд металлын бохирдолт”. “МОГЗА” сэтгүүл:  83-90.
                 9. О.Батхишиг, Ө.Ганзориг, Д.Ихбаяр, П.Оюунбат, Г.Бямбаа (2012). “Ulaanbaatar city dust heavy metal contamation”. “Natural resources and sustainable development in surrounding regions of the Mongolian plateau” ОУ-ын хурлын эмхэтгэл: ШУА-Газарзүйн хүрээлэн, 22-26.
                 10. П.Оюунбат. (2012). “Ганга нуур орчмын хөрсөн бүрхэвч”. “МОГЗА” сэтгүүл: 90-95.
                 11. П.Оюунбат. (2012). “Сонгинохайрхан дүүргийн хөрсний бохирдол”. “Газарзүйн асуудал” сэтгүүл: 139-148.
                 12. О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу, П.Оюунбат, Ц.Болормаа, Б.Энхбаяр, Д.Ихбаяр, Ө.Ганзориг, Г.Бямбаа, М.Золзаяа, Г.Элбэгзаяа. (2012). “Улаанбаатар хотын хөрс, тоос, голын хурдасны бохирдол”. “Байгальд халгүй технологи дамжуулалт” сэдэвт семинарын эмхэтгэл:  79-87. БОАЖЯ, ШУА

                  Д.Ихбаяр

                  Магистр, ЭШДА

                   

                   • Хөрсний физик механик шинж
                   • Хөрсний бохирдол
                   • Байгаль орчны үнэлгээ
                   1.        Ихбаяр, Д., О.Батхишиг, П.Оюунбат. (2012).  Улаанбаатар хотын агаарын тоосны хүнд металлын бохирдолт. Natural resources and sustainable development in surrounding regions of the Mongolian plateau” ОУ-ын хурлын эмхэтгэл 22-27
                   2.       Ихбаяр, Д., О.Батхишиг, Н.Нямсамбуу. (2013). Уул уурхайн эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлт, хөрсний шинж. МОГЗА №9  58-66.

                    Г.Элбэгзаяа

                    Магистр, ЭША

                     

                     • Хөрсний бохирдол
                     • Хөрсний ангилал
                     • Байгаль орчны үнэлгээ
                     1. Элбэгзаяа, Г., М. Золзаяа. (2012). Улаанбаатар хот орчмын голын ёроолын хагшаасны бохирдолт. Газарзүйн асуудлууд 12: 111120.
                     2. Элбэгзаяа, Г., М. Золзаяа. (2012). Улаанбаатар хотын хөрсний Аммони бохирдолт. Газарзүйн асуудлууд 12: 120127.
                     3. Элбэгзаяа, Г., Б. Энхбаяр. (2015). Хээр, Нугын ургамлын биомасс. Тэрэлж голын сав газар, геосистем

                      П.Нямбаяр

                      Бакалавр, ЭШДадА

                       

                       • Хөрсний бохирдол
                       • Хөрсний чийг, температурын горим
                       • Байгаль орчны үнэлгээ
                       1. П. Нямбаяр, П. Оюунбат, Wang Qinxue  (2015). “Хөрсний температурын горим”. Тэрэлж голын сав газар, геосистем: 111-117.

                       ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.