Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Газрын нөөц, Газар ашиглалт

  Я.Баасандорж

  Боловсролын доктор, Салбарын эрхлэгч

   

   • +976-11-321966
   • baasandorj_ya@yahoo.com
   • Газрын бодлого-газар ашиглалтын менежмент
   • Бэлчээрийн газрын доройтлын судалгаа ба түүний нөхөн сэргээлтийн судалгаа
   • Хөдөө аж ахуйн газрын доройтол, экологийн төлөв байдлын үнэлгээний судалгаа
   1. Я.Баасандорж, С.Бадрах, Р.Дэлгэрцэцэг. Монгол орны хөдөө аж ахуйн газрын экологийн төлөв байдал түүний өөрчлөлт // Төв Азийн Өмнөд Сибирийн шилжилтийн экобүсийн шим мандал дахь экологийн үр дагавар// УБ.,2010., х:70-72.
   2. Я.Баасандорж, Р.Дэлгэрцэцэг, Ц. Солонго Тариалангийн газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ // Монгол орны Геоэкологийн асуудал // УБ.,2014., х:200-206.

    А.Бадам

    Газарзүйн шинжлэх ухааны магистр, ЭША

     

     • +976 99776474
     • badam.geoeco@gmail.com
     • Газар ашиглалтын судалгаа
     • Газарзүйн мэдээллийн систем

      Ө.Билгүүн

      Химийн ухааны бакалавр, ЭША

       

       • +976-99004938
       • empire.bilguun@yahoo.com
       • Хөрсний бохирдол
       • Хөрсний лабораторийн задлан шинжилгээ

        Р.Дэлгэрцэцэг

        Магистр, ЭША

         

         • +976 99237329
         • deegii_re@gmail.com
         • Хөрсний ангилал
         • Хөрсний хими-физикийн шинж чанарын өөрчлөлт
         • Хөрсний лабораторын задлан шинжилгээ

          Ш.Долгормаа

          Магистр, ЭША

           

           • +976-96016538
           • dolgormaa_s@yahoo.com
           • Экологи
           • Уур амьсгал
           1. Khishigsuren N., Khishigjargal B., Dolgormaa Sh., Baasandorj Ya” Herder communities participations in the pasturelands management in Mongolia /Meeting of Asia and Pacific Nation Network and International Conference Of Woman in Science, Technology, Engineering and Mathematics, Hold on 27 June, 2015 Ulaanbaatar, Mongolia/
           2. Хишигжаргал Б., Хишигсүрэн Н., Дэлгэрцэцэг Р., Өнөрням Ж., Долгормаа Ш., “Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын хөдөө аж ахуйн газрын экологийн төлөв байдал ”Current environmental issues-approaches to solutions” Research conference book №78., 78-83.

            Б.Хишигжаргал

            Магистр, ЭША

             

             • +976-99919661
             • khishigjargal_b@yahoo.com
             • Газар зохион байгуулалт
             • Газар ашиглалтын өөрчлөлт, үнэлгээ
             1. Khishigsuren N., Khishigjargal B., Dolgormaa Sh., Baasandorj Ya” Herder communities participations in the pasturelands management in Mongolia //Meeting of Asia and Pacific Nation Network and International Conference Of Woman in Science, Technology, Engineering and Mathematics, Hold on 27 June, 2015 Ulaanbaatar, Mongolia//
             2. Хишигжаргал Б., Хишигсүрэн Н., Дэлгэрцэцэг Р., Өнөрням Ж., Долгормаа Ш., “Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын хөдөө аж ахуйн газрын экологийн төлөв байдал ”Current environmental issues-approaches to solutions” Research conference book №78., 78-83.
             3. Khishigjargal Budjav, Valuation of environmental amenities in urban land price: A case study in the Ulaanbaatar city, Mongolia, JDS Annual Symposium, 2013. Tsukuba Japan.

              Н.Хишигсүрэн

              Магистр, ЭША

               

               • +976 99008592
               • nkhishigsuren@yahoo.com
               • Бэлчээрийн менежмент
               • Бэлчээрийн ургамал
               1. Khishigsuren N., Khishigjargal B., Dolgormaa Sh., Baasandorj Ya” Herder communities participations in the pasturelands management in Mongolia //Meeting of Asia and Pacific Nation Network and International Conference Of Woman in Science, Technology, Engineering and Mathematics, Hold on 27 June, 2015 Ulaanbaatar, Mongolia//
               2. Хишигжаргал Б., Хишигсүрэн Н., Дэлгэрцэцэг Р., Өнөрням Ж., Долгормаа Ш., “Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын хөдөө аж ахуйн газрын экологийн төлөв байдал ”Current environmental issues-approaches to solutions” Research conference book №78., 78-83.

                Ц.Солонго

                Магистр, ЭША

                 

                 • Газар ашиглалтын төрлүүд нийгэм эдийн засагт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн судалгаа
                 • 2007-2010 онд, “Хээрийн бүсийнбэлчээрийнэкологибагазарашиглалтынменежмент”сэдэвт суурь судалгааны ажил
                 • 2010-2013 онд, “Ашиглалтын олон хэлбэр бүхий газрын үнэлгээ, зураглал” сэдэвт суурь судалгааны ажил
                 • 2013 оноос, “Газар ашиглалтын өөрчлөлт, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажил
                 • 2009-2014 онд, ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Байгалийн нөөцийн хүрээлэн, Геоэкологийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Цөлжилтийн нийгэм-эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөлөл” сэдэвт олон улсын хамтарсан судалгааны ажил
                 • 2010-2013 онд, АНУ-ын Колорадогийн их сургууль, Геоэкологийн хүрээлэн хамтарсан “Монголын бэлчээр ба түүний сэргэн шинэчлэлт” /MOR2/ олон улсын хамтарсан төсөл
                 • 2010 онд, “Уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон газрын тооллого бүртгэл” сэдэвт БОАЖЯ-ны захиалгат ажил

                 ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.