Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Бүтэц, зохион байгуулалт

Монгол Улсын Их Хурлаас  1996 оны 5 сарын 23-нд батлагдсан Шинжлэх ухааны Академийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4.1-д заасанчлан Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн нь ШУА-ийн газарзүйн шинжлэх ухааны Монгол Улсад хөгжүүлэх зорилгыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээний байгууллага юм. Тус хүрээлэн нь  Шинжлэх ухаан, технологийн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллагын нэг бөгөөд энэхүү хуулийн 5 дугаар зүйлд заасанчлан Монгол Улсын Засгийн газар, Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болох Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны Яам болон ШУА-д гэсэн удирдлагын босоо шатлалтай байгууллага болно.

Өнөөдрийн байдлаар тус хүрээлэн давхардсан тоогоор нийт 162 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.