Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Захиргаа

  Д.Баттогтох

  PhD, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал

   

    П.Баттулга

    Доктор, Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

     

     • Ойн өсөлтийн динамик
     • Байгалийн сэргэн ургалт
     • Ой зохион байгуулалт
     • Байгалийн орчны үнэлгээ
     • Ойн менежмент
     1. Battulga .P, Gerelbaatar .S, Batsaikhan .G.Natural regeneration peculiarities of Scots Pine (Pinus Sylvestris ) Proceeding of International Conference on Ecosystems of central Asia under current conditions of Socio-Economic development. Russian-Mongolian Joint Complex Biological Expedition. Vol.2. 2015. 147-151pp.
     2. Баттулга .П. Монгол Алтайн нурууны ойг хадгалан хамгаалах арга зам. Природные условия, история и культура Западной Монголии и Сопредельных Регионов. XII международной научной конференции. Том Естественные науки. Ховд. 2015. 21-29х.
     3. Баттулга .П, Очиррагчаа .Н, Гэрэлбаатар .С, Батдорж .Д, Хишигт .M. (2015). Баруун Хэнтийн ойд хур тунадас болон агаарын температурын үзүүлэх нөлөө. Current environmental issues-Approaches to solution. Research conference book. ХАА-н Их сургууль, Дархан уул, 166-171х.
     4. Баттулга .П, Цогтбаатар .Ж, Зоёо .Д, Батбаяр .Д, Цэндсурэн .Д. Леса Монгольского Алтая. “Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” XIII Международная научно-практическая конференция.-Барнаул: ИП Колмогоров И. А. 2014. с.5-10.
     5. Battulga .P, Tsogtbaatar .J, Dulamsuren .Ch, Hauck .M () Equations for estimating the above-ground biomass of Larix sibirica in the forest-steppe of Mongolia. Journal of Forestry Research 24: 2013. 431-437.
     6. Баттулга . П. Мод огтлолт болон түймрийн дараах нарсан ойн байгалийн сэргэн ургалт. Монгол орны геоэкологийн асуудал. УБ, 2012. 59-67х.
     7. Баттулга. П. Монгол Алтайн нурууны шинэсэн ойн бүтээмж ба ойг хамгаалах менежментийн үндэслэл. ГЭХ, Монгол орны Геоэкологийн асуудал, Улаанбаатар, 2011. 41-51х.

     ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.