Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Газар ба байгалийн нөөцийн бодлого ба засаглал

“Доройтсон бэлчээрийг сайжруулах экологийн туршилт, судалгааны төвийн хамтарсан судалгаа”
“Монгол орны хүн амын нутагшилт, хотжилтын орчин үеийн асуудал” суурь судалгааны сэдэвт төсөл 2005-2007
Хотын бохирдолтын судалгаа
“Монгол улсын нийгэм эдийн засгийг тэнхлэгээр хөгжүүлэх газарзүйн үндэслэл” суурь судалгааны сэдэвт төсөл 2008-2010
“Ашиглалтын олон хэлбэр бүхий газрын үнэлгээ, зураглал” суурь судалгааны сэдэвт төсөл 2011-2014 он.
“Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эко системийн үнэ цэнийг тодорхойлох, экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг тооцох аргачлал боловсруулах” шинжлэх ухаан, технологийн төсөл 2012-2014 он.
“Хээрийн бүсийн бэлчээрийн экологи ба газар ашиглалтын менежмент” суурь судалгааны сэдэвт төсөл 2007-2010 он.

©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.