Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Байгалийн нөөц ба менежмент

“Хулдынханы овгийн загас үржүүлэх боломж, туршилт судалгаа” шинжлэх ухаан технологийн төсөл 2012-2014 он
“Монгол орны хөрсний шинэчилсэн ангилал, дижитал зураглал” 2011-2013
“Монгол орны шилмүүст ойн генийн санг хамгаалах, модны үрийн байнгын талбай сонгох судалгаа” шинжлэх ухаан, технологийн төсөл 2011-2013 он.
“Өвөр Байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” суурь судалгааны сэдэвт төсөл 2008-2010 он
“Хөрсний чанарын үнэлгээний аргачлал” 2008-2010

 


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.