Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Монгол улсын ЕБС-ийн тухай тоон мэдээлэл


2015-2016 оны хичээлийн жилд Монгол улсын хэмжээд 768 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна.
Эдгээрээс 638 төрийн өмчийн, 132 хувийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод 211 сургууль, аймгийн төвүүдэд 174, сумын төвд 333, багийн төвд 54 сургууль байгаагаас 588 нь 12 жилийн ахлах сургууль, 118 нь 9 жилийн дунд сургууль, 62 нь бага сургууль юм. Хамгийн олон ерөнхий боловсролын сургуультай аймаг нь Баян-Өлгий бөгөөд 43 ЕБС-тай бол хамгийн цөөхөн нь Сүхбаатар аймаг 16 сургуультай байна.


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.