Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал, Доктор Д. Баттогтох Шинжлэх Ухааны Академитай 2017-2020 онд хамтран ажиллах гэрээгээ байгуулав.


ШУА-ийн ерөнхийлөгч, Академич Д. Рэгдэл болон ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал, Доктор Д. Баттогтох нар 2017-2020 онуудад хамтран ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ, тус хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 4 жилийн төлөвлөгөө, 2017 оны үр дүнгийн гэрээ болон үйл ажиллагааны гэрээнд 2017 оны 5-р сарын 12-нд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан гэрээгээ байгууллаа.
20170512_120442


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.