Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Австри улсын (BOKU)-ийн профессор Дуглас Годболд ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнд ажиллалаа.


Австрийн Байгалийн нөөц, амьдралын ухааны их сургуулийн /BOKU/ Ойн экологийн тэнхимийн эрдэмтэн, профессор Дуглос Годболд 2017 оны 3-р сарын 22-нд ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн “Ойн нөөц, ой хамгаалал”, “Газрын нөөц, газар ашиглалт”-ын салбарын эрдэмтэн, судлаачдад “Хөрсний микориз” сэдвээр онолын семинар хийв.
555


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.